Pomysły i idące za nimi rozwiązania mają swoje fazy.

Fazę innowacji, w której idea, przecierając nowy szlak, musi zmierzyć się z zastanym kontekstem i dostępnymi narzędziami. Fazę ewaluacji kreatywności, w której ocenia się aktualność i trafność danego rozwiązania, a w końcu fazę ewaluacji efektywności, w której można przyjrzeć się jakości i częstotliwości interakcji oraz zaobserwować skalę biznesowej zmiany.

Każdą z tych faz oceniamy w innym konkursie: Innovation, KTR i Effie.

KONKURS KTR

Konkurs Klubu Twórców Reklamy to przede wszystkim święto kreatywności i twórczej odwagi, w którym doceniamy wyrazistą komunikację, niestandardowe i przełamujące konwencję idee oraz aktualność użytych narzędzi, mediów i tematów.

Nie ma kreatywności bez prób przekroczenia tego, co znane i to właśnie tę oryginalność w konkursie KTR doceniamy i nagradzamy od 2004 roku, dając twórcom reklamy i dziedzin ją współtworzących miejsce do ewaluacji siły oddziaływania przekazu ich pomysłów.

KTR to ciągle rozwijający się konkurs, który ewoluuje wraz ze zmieniającym się kontekstem kulturowym oraz możliwościami otaczającej nas technologii i mediów. To też platforma integrująca i wspierająca branżę kreatywną przez cały rok oraz miejsce wzajemnej inspiracji, konstruktywnej dyskusji i kreatywnych poszukiwań.

Wybierając najlepsze prace, doceniamy odwagę, aktualność, kunszt i twórczą wyobraźnię w czterech głównych kategoriach: Communication, Design, Technology oraz Craft. Nominowane prace nagradzane są brązem, srebrem, złotem oraz nagrodą BEST OF CATEGORY.

Gala KTR/Innovation

Terminy 2024

 • start zgłoszeń 27.03.2024
 • Early Birds 27.03 - 12.04.2024
 • Regular 12.04 - 26.04.2024
 • Late 26.04 - 20.05.2024
 • Gala KTR 09.09.2024

Do Konkursu można zgłaszać prace, które ukazały się w okresie od 04.07.2023 do 20.05.2024.

  Konkurs KTR jest konkursem środowiskowym, organizuje go Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, merytorycznie czuwa nad tym Zarząd KTR, a nad zgodnością Konkursu z regulaminem czuwa audytor LSW.

  Uczestnikiem Konkursu może być jedynie firma lub indywidualny twórca bezpośrednio odpowiedzialny za pracę i obsługę klienta w szczególności: 
  a. agencja komunikacji marketingowej (agencja reklamowa, PR, interactive, domy mediowe itp.) 
  b. agencje i studia designerskie i graficzne 
  c. domy produkcyjne, studia postprodukcyjne, studia dźwiękowe, agencje fotograficzne 
  d. twórcy działający samodzielnie w szeroko pojętej branży reklamowej (fotograficy, reżyserzy, graficy, rysownicy itp.) 
  e. reklamodawcy 
  f. media, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe.

  Tak.

  Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace, które: 
  a. Ukazały się w mediach bądź́ zostały zakupione i wykorzystane przez reklamodawcę̨ w komunikacji w okresie od 01.06.2022 do 17.07.2023
  b. Wyjątkiem są kategorie Integrated Campaigns/ Long Term Communication oraz Creative Strategy / Strategia Long Term, do których można zgłaszać formaty kreatywne komunikowane co najmniej przez dwa lata z ostatnią datą publikacji w 2022 roku lub później.

  a. Prace, które były zgłaszane w poprzednich edycjach konkursu
  b. Prac, które nie zostały zrealizowane dla klienta 
  c. Prace, które nie zostały opublikowane w terminie przewidzianym regulaminem.

  a. Podmiot Zgłaszający płaci za zgłoszenie i otrzymuje statuetkę oraz punkty do rankingu
  b. Wymienienie Współzgłaszających w zgłoszeniu nie wiąże się z dodatkowymi dopłatami 
  c. Wpółzgłaszający nie otrzymuje statuetki i punktów do rankingu. Może zamówić statuetkę za dodatkową opłatą
  d. Współzgłaszający jest wyczytywany na Gali Konkursu KTR oraz wyświetlany przy ogłaszaniu nominacji i nagród
  e. Współzgłaszający, jeśli jest do tego uprawniony, może osobno zgłosić tę samą pracę.

  Prace należy zgłaszać na platformie konkursowej SAR: https://konkursy.sar.org.pl/

  Dopuszczalna liczba plików do wgrania na Platformę wynosi od 1 do max 10 spośród niżej wymienionych:

   

  1. Materiały graficzne

  Pliki w formacie JPG (uwaga! Nie można załączać plików w formacie PDF) w rozdzielczości 300 dpi lub 72 dpi i przestrzeni barw RGB, dłuższy bok 297 mm

   

  2. Materiały filmowe

  • Waga jednego pliku nie może przekroczyć 300MB

  • Format: Preferowane mp4

  • Dopuszczalna jest kompresja w trybie VBR oraz CBR

  • Video: Resolution: minimum 720x576 lub 1024x576

  • Audio: Stereo, 16bit, 48kHz Bitrate: 224 kbps

   

  3. Materiały audio

  • MP3 (bitrate 320kbps)

   

  4. Linki URL

  • Linki należy umieścić w wyznaczonym polu w formularzu zgłoszeniowym. Uwaga! Linki muszą być jednym z elementów zgłaszanego projektu np. strona www lub inne materiały, które powinny być ocenione przez Jury. W linkach nie można zamieszczać stron do portfolio projektu, dodatkowych materiałów kreatywnych itp.

   

  5. Audio-wizualna prezentacja idei (case study) przygotowana wg specyfikacji dla materiałów filmowych, max 3 minuty.

  Tak, ale należy zwrócić uwagę na:

  a. Formularze w każdej kategorii są różne,

  b. Zgłoszenie w każdej kolejnej kategorii wymaga oddzielnej płatności. Opłata wpisowa jest jednorazowa,

  c. Po terminie przyjmowania zgłoszeń, nie ma możliwości zmiany kategorii zgłaszanej pracy.

  a. Można zgłosić serię prac razem, wtedy jest jedna opłata i całość oceniana jest jako jedno zgłoszenie

  b. Można zgłosić serię prac osobno, wtedy za każde oddzielne zgłoszenie obowiązuje oddzielna opłata, ale każda z prac ma szansę na osobną nagrodę lub nominację.

  a. Do kategorii Communication (komercyjne) mogą być zgłaszane wyłącznie prace zrealizowane w całości dla klientów komercyjnych oraz prace zrealizowane dla klientów komercyjnych we współpracy z organizacjami społecznymi, fundacjami, NGO.

  b. Do kategorii Communication (społeczne) mogą być zgłaszane wyłącznie prace zrealizowane dla organizacji społecznych, NGO, fundacji. 

  a. Rejestracja / logowanie na platformie konkursowej SAR: https://konkursy.sar.org.pl/

  b. Wypełnienie formularza online

  c. Dołączenie materiałów kreatywnych

  d. Zamknięcie zgłoszenia

  e. Opłacenie zgłoszenia

  f. Wysłanie dokumentu proceduralnego razem z potwierdzeniem przelewu mailem na adres ktr@sar.org.pl 

  Dla potrzeb obrad Jury mogą być przesłane obiekty w formie wzorów, wydruków, prototypów, opakowań, figur przestrzennych i innych przedmiotów. Należy wysłać je na adres Organizatora, tj.: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej, Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

  Może być, jednak Organizator nie gwarantuje zrozumienia przez jurora opisów w zgłoszeniu. Organizator nie wymaga od jurora biegłej znajomości języka angielskiego.

  Każde zgłoszenie jest sprawdzane przez Organizatora. Zgłaszający otrzyma najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia przyjmowania zgłoszeń informację o brakach formalnych w Zgłoszeniu z możliwością uzupełnienia ich w wyznaczonym przez Organizatora terminie (patrz regulamin).

  a. Obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 400 zł netto

  b. Opłata za każdą kategorię zgodnie z cennikiem

  Nie, tylko dla nominowanych.

  a. W cenie zgłoszenia jest jedna statuetka dla Zgłaszającego

  b. Jest możliwość zamówienia dodatkowych statuetek (link do regulaminu)

  a. Tak, zgłaszających w I terminie przysługuje rabat EARLY BIRDS (link do cennika)

  b. Organizator ma prawo udzielić rabatu bądź całkowicie zwolnić od opłat Podmioty Zgłaszające, które w szczególności są osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub mikroprzedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, przy czym zapis ten nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Podmiotów Zgłaszających. W takim wypadku prosimy o kontakt z Organizatorem konkursu pod adresem: ktr@sar.org.pl

  Należy wysłać maila na adres ktr@sar.org.pl z informacją o projekcie, liczbą prac oraz kategorią, w jakiej mają być zgłoszone.

  Tak, na platformie konkursowej SAR po zamknięciu zgłoszeń istnieje możliwość wygenerowania faktury proforma.

  Zarówno w dokumencie proceduralnym, jak i w fakturze proforma widoczne są tylko zamknięte zgłoszenia.

  Nie.

  Organizator wystawia fakturę VAT w ciągu 7 dni od daty otrzymania płatności.

  Nie. Jury obraduje w następujących składach:

  ▪ COMMUNICATION (komercyjne i społeczne),

  ▪ CREATIVE STRATEGY,

  ▪ DESIGN,

  ▪ ENTERTAINMENT,

  ▪ TECHNOLOGY,

  ▪ CRAFT AUDIO VIDEO,

  ▪ CRAFT PHOTOGRAPHY,

  ▪ CRAFT ILLUSTRATION.

  a. Każdego roku Organizator ogłasza nabór do jury. Nagrodzeni w poprzednich edycjach Konkursu KTR mogą się zgłaszać lub rekomendować inne osoby

  b. Zarząd KTR oraz Przewodniczący wybierają skład jury.

  Tak, ale Juror nie ma prawa oceniać Prac zgłoszonych przez podmioty, którymi kieruje, kierował, w których pracuje lub pracował, bądź jest lub był z nimi w inny sposób związany w którymkolwiek momencie w okresie od dnia 01.06.2022* do dnia oddania ostatniego głosu podczas Etapu II.

  Organizator wyklucza takich jurorów z oceny prac przed rozpoczęciem głosowania. W przypadku, gdy mimo to Juror zauważy swoje powiązania z daną Pracą lub stwierdzi, że Praca została zgłoszona przez osobę lub podmiot jak w zdaniu wyżej, zobowiązany jest:

  a. W Etapie I – wybrać opcję „wstrzymuję się”, jeżeli nie został uprzednio automatycznie wykluczony z głosowania nad daną Pracą przez system strony udostępnionej do głosowania;

  b. W Etapie II – poinformować o tym fakcie przedstawiciela Organizatora Konkursu, a następnie opuścić "pokój obrad " podczas omawiania i głosowania nad daną Pracą.

   

  * Wyjątek stanowią Kategorie Communication / Integrated Campaigns/ Long Term Communications oraz Communication/Creative Strategy / Strategia Long Term z uwagi na wydłużone ramy czasowe trwania kampanii.

  a. I ETAP – ocenianie online. Jurorzy zapoznają się ze wszystkimi zgłoszeniami i głosują na shortlisty,

  b. Jurorzy nie mają wglądu w metryczki zgłoszeń, zgłoszenia są anonimowe,

  c. II ETAP – obrady Jury (stacjonarnie lub online poprzez komunikatory, w zależności od sytuacji epidemiologicznej). Jurorzy zatwierdzają shortlisty, a następnie głosują na nagrody,

  d. Nad przebiegiem obrad na każdym etapie czuwa Organizator i Audytor,

  e. Jurorzy nie mogą modyfikować zgłoszeń, np. łączyć w serię lub z serii oceniać tylko jedną kreację.

  a. COMMUNICATION: idea kreatywna (40% oceny), egzekucja (40% oceny), rezultat (20% oceny)

  b. DESIGN: pomysł (30% oceny), egzekucja (50% oceny), rezultat (20% oceny)

  c. TECHNOLOGY: pomysł (30% oceny), egzekucja (50% oceny), rezultat (20% oceny)

  d. CREATIVE STRATEGY: problem/wyzwanie (30% oceny), insight/przełomowe myślenie (30% oceny), pomysł kreatywny (20% oceny), rezultat/wynik (20% oceny)

  e. CRAFT: Jury ocenia ogólny poziom estetyczny każdej pracy i wartość dodaną, jaką realizacja wnosi do idei w konkretnej dziedzinie i kategorii, do której projekt został zgłoszony, ustanawiając nowe standardy jakości.

  Jury każdej kategorii może nominować maksymalnie 30% zgłoszonych prac, a nagrodzić 15%.

  Nie, jury nie ma obowiązku przyznawania nominacji lub nagród w każdej podkategorii.

  a. Nominacje

  b. Brąz

  c. Srebro

  d. Złoto

  e. Communication of the Year

  f. Design of the Year

  g. Technology of the Year

  h. Craft of the Year

  i. Entertainment of the Year

  j. Charity of the Year / Biały Miecz

  a. Są to nagrody dla:

  ▪ Agencji Roku

  ▪ Studia Projektowego Roku

  ▪ Domu Produkcyjnego Roku

  ▪ Studia Postprodukcyjnego Roku

  ▪ Reklamodawcy Roku

  Hall of Fame - przyznawana za całokształt pracy najbardziej zasłużonym w branży kreatywnej

  b. Nagrody specjalne przyznawane są na podstawie liczby otrzymanych punktów w rankingach dla Prac Nagrodzonych i Nominacji. Zasady oraz punktacja dostępne są w regulaminie.

  Lista nominacji publikowana jest na stronie i linkowana w konkursowych social mediach po zakończeniu obrad jury. Nagrodzeni są ogłaszani na Gali KTR, a następnie ich lista publikowana na stronie www i w social mediach.

  Liczba zaproszeń dla nominowanych będzie warunkowana i/lub limitowana w zależności od formuły Gali (online, offline lub hybryda). Więcej informacji wkrótce.

  Nagrodzeni brązem, srebrem, złotem oraz nagrodami specjalnymi otrzymują statuetki – miecze KTR, zaprojektowane przez studio Zięta. Statuetki wliczone są w cenę zgłoszenia dla Podmiotów Zgłaszających. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych statuetek.

  Kontakt

  ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa tel +48 (22) 898 84 25

  PROJECT DIRECTOR

  Anna Zimecka anna.zimecka@sar.org.pl

  SENIOR PROJECT MANAGER

  Daniel Kuber 517 284 368 daniel.kuber@sar.org.pl

  PROJECT MANAGER

  Damian Tokarski 508 308 115 damian.tokarski@sar.org.pl

  PROJECT COORDINATOR

  Izabela Bielecka 780 177 136 izabela.szymanska@sar.org.pl

  PROJECT COORDINATOR

  Kinga Barszcz 507 013 206 kinga.barszcz@sar.org.pl