KONKURS KTR

Panel Polski "We Are All Immigrants"

KONKURS KTR

Przedłużamy termin zgłoszeń do 20.05

KONKURS KTR

Jury w Kategorii Design

Young Creatives

Nagrody YC Cannes wręczone!

KONKURS KTR

Przewodniczące i przewodniczący Jury 2024

KONKURS KTR

Termin Regular

KONKURS KTR

Nowa kategoria For Good

Young Creatives

After Party Young Creatives

KONKURS KTR

Debiuty KTR w K MAGu

KONKURS KTR

Otwieramy zgłoszenia do Konkursu KTR

Young Creatives

After Hours: Onboarding YC

Young Creatives

Young Creatives OPEN

Young Creatives

Dlaczego bierzesz udział w konkursie YC?

Young Creatives

Składy Jury YC Cannes 2024

KONKURS KTR

Terminy konkursu KTR

KONKURS KTR

Ruszyły zgłoszenia do jury KTR!

Young Creatives

KREATYWNE&ZREALIZOWANE. ONKOPŁODNOŚĆ.

Young Creatives

Poznaj przewodniczących jury YC Cannes 2024!

Young Creatives

KREATYWNE & ZREALIZOWANE. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Young Creatives

YOUNG CREATIVES. IKEA FILMS.

Young Creatives

KREATYWNE & ZREALIZOWANE. MUZEUM HISTORII KOBIET

KONKURS KTR

Hall of Fame 2023

KONKURS KTR

Tantiemy nie wrócą bez nas

KONKURS KTR

SUPER Ranking SAR

KONKURS KTR

Zarząd KTR

KONKURS KTR

Podcast o nowej kategorii creative strategy

KONKURS KTR

JAK OCENIANE SĄ ZGŁOSZENIA?

Aktualny Konkurs

Konkurs KTR

Konkurs Klubu Twórców Reklamy to przede wszystkim święto kreatywności i twórczej odwagi, w którym doceniamy wyrazistą komunikację, niestandardowe i przełamujące konwencję idee oraz aktualność użytych narzędzi, mediów i tematów.

Konkurs KTR jest konkursem środowiskowym, organizuje go Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, merytorycznie czuwa nad tym Zarząd KTR, a nad zgodnością Konkursu z regulaminem czuwa audytor LSW.

Uczestnikiem Konkursu może być jedynie podmiot indywidualny bezpośrednio odpowiedzialny za pracę i obsługę klienta, pod własną marką, w szczególności:

a. agencja komunikacji marketingowej (agencja reklamowa, PR, interactive, agencje mediowe itp.);

b. agencje i studia designerskie i graficzne;

c. domy produkcyjne, studia postprodukcyjne, studia dźwiękowe, agencje fotograficzne;

d.  twórcy działający samodzielnie w szeroko pojętej branży reklamowej (fotografowie, reżyserzy, graficy, rysownicy itp.);

e. reklamodawcy;

f. media, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe.

Tak.

1. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace konkursowe, zostały wprowadzone na rynek, ukazały się w mediach bądź́ zostały wykorzystane przez reklamodawcę̨ w komunikacji w okresie od 04.07.2023 do 20.05.2024. Prace mogły rozpocząć się wcześniej lub zakończyć później, lecz decydująca część komunikacji musiała być prowadzona w kwalifikującym okresie i do tego okresu musi odnosić się Zgłoszenie, a także wszystkie dotyczące Pracy dane.

2. W Kategorii Głównej Communication Kategorie: Integrated Campaigns/ Long Term Communication oraz Creative Strategy / Strategia Long Term można zgłaszać formaty kreatywne komunikowane co najmniej przez dwa lata z ostatnią publikacją w 2023 roku lub później, pod warunkiem, że nie były one wcześniej zgłaszane do jakiegokolwiek konkursu organizowanego przez Organizatora.

3. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane Prace zgłoszone w poprzedniej edycji Konkursu.

 

 

 

 

a. Prace, które były zgłaszane w poprzednich edycjach konkursu
b. Prac, które nie zostały zrealizowane dla klienta. Wyjątkiem jest podkategoria "Projekty niekomercyjne" w CRAFT - Ilustracja oraz CRAFT - Fotografia. 
c. Prace, które nie zostały opublikowane w terminie przewidzianym regulaminem.

a. Podmiot Zgłaszający płaci za zgłoszenie i otrzymuje statuetkę oraz punkty do rankingu
b. Wymienienie Współzgłaszających w zgłoszeniu nie wiąże się z dodatkowymi dopłatami 
c. Wpółzgłaszający nie otrzymuje statuetki i punktów do rankingu. Może zamówić statuetkę za dodatkową opłatą
d. Współzgłaszający jest wyczytywany na Gali Konkursu KTR oraz wyświetlany przy ogłaszaniu nominacji i nagród
e. Współzgłaszający, jeśli jest do tego uprawniony, może osobno zgłosić tę samą pracę.

Prace należy zgłaszać na platformie konkursowej SAR: https://konkursy.sar.org.pl/

Dopuszczalna liczba plików do wgrania na Platformę wynosi od 1 do max 10 spośród niżej wymienionych:

 

1. Materiały graficzne

Pliki w formacie JPG (uwaga! Nie można załączać plików w formacie PDF) w rozdzielczości 300 dpi lub 72 dpi i przestrzeni barw RGB, dłuższy bok 297 mm

 

2. Materiały filmowe

• Waga jednego pliku nie może przekroczyć 500MB

• Format: Preferowane mp4

• Dopuszczalna jest kompresja w trybie VBR oraz CBR

• Video: Resolution: minimum 720x576 lub 1024x576

• Audio: Stereo, 16bit, 48kHz Bitrate: 224 kbps

 

3. Materiały audio

• MP3 (bitrate 320kbps)

 

4. Linki URL

• Linki należy umieścić w wyznaczonym polu w formularzu zgłoszeniowym. Uwaga! Linki muszą być jednym z elementów zgłaszanego projektu np. strona www lub inne materiały, które powinny być ocenione przez Jury. W linkach nie można zamieszczać stron do portfolio projektu, dodatkowych materiałów kreatywnych itp.

 

5. Audio-wizualna prezentacja idei (case study) przygotowana wg specyfikacji dla materiałów filmowych, max 3 minuty.

Tak, ale należy zwrócić uwagę na:

a. Formularze w każdej kategorii są różne,

b. Zgłoszenie w każdej kolejnej kategorii wymaga oddzielnej płatności. Opłata wpisowa jest jednorazowa,

c. Po terminie przyjmowania zgłoszeń, nie ma możliwości zmiany kategorii zgłaszanej pracy.

a. Można zgłosić serię prac razem, wtedy jest jedna opłata i całość oceniana jest jako jedno zgłoszenie

b. Można zgłosić serię prac osobno, wtedy za każde oddzielne zgłoszenie obowiązuje oddzielna opłata, ale każda z prac ma szansę na osobną nagrodę lub nominację.

a. Do kategorii Communication (komercyjne) mogą być zgłaszane wyłącznie prace zrealizowane w całości dla klientów komercyjnych oraz prace zrealizowane dla klientów komercyjnych we współpracy z organizacjami społecznymi, fundacjami, NGO.

b. Do kategorii Communication (społeczne) mogą być zgłaszane wyłącznie prace zrealizowane dla organizacji społecznych, NGO, fundacji. 

a. Rejestracja / logowanie na platformie konkursowej SAR: https://konkursy.sar.org.pl/

b. Wypełnienie formularza online

c. Dołączenie materiałów kreatywnych

d. Zamknięcie zgłoszenia

e. Opłacenie zgłoszenia

f. Wgranie podpisanego dokumentu proceduralnego razem z potwierdzeniem przelewu w wyznaczonym do tego miejscu na Platformie Konkursowej. 

Dla potrzeb obrad Jury mogą być przesłane obiekty w formie wzorów, wydruków, prototypów, opakowań, figur przestrzennych i innych przedmiotów. Należy wysłać je na adres Organizatora, tj.: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej, Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem nr. zgłoszenia prac. 

Może być, jednak Organizator nie gwarantuje zrozumienia przez jurora opisów w zgłoszeniu. Organizator nie wymaga od jurora biegłej znajomości języka angielskiego.

Każde zgłoszenie jest sprawdzane przez Organizatora. Zgłaszający otrzyma najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia przyjmowania zgłoszeń informację o brakach formalnych w Zgłoszeniu z możliwością uzupełnienia ich w wyznaczonym przez Organizatora terminie (patrz regulamin).

a. Obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 400 zł netto

b. Opłata za każdą kategorię zgodnie z cennikiem

Nie, tylko dla nominowanych.

a. W cenie zgłoszenia jest jedna statuetka dla Zgłaszającego

b. Jest możliwość zamówienia dodatkowych statuetek (link do regulaminu)

1. Organizator ma prawo udzielić rabatu bądź całkowicie zwolnić od opłat Podmioty Zgłaszające, które w szczególności są osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub mikroprzedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

2. Freelancerzy są całkowicie zwolnioni od Opłaty wpisowej oraz przysługuje im jedno nieodpłatne zgłoszenie do Konkursu. 

Należy wysłać maila na adres ktr@sar.org.pl z informacją o projekcie, liczbą prac oraz kategorią, w jakiej mają być zgłoszone.

Tak, na platformie konkursowej SAR po zamknięciu zgłoszeń istnieje możliwość wygenerowania faktury proforma.

Zarówno w dokumencie proceduralnym, jak i w fakturze proforma widoczne są tylko zamknięte zgłoszenia.

Nie.

Organizator wystawia fakturę VAT w ciągu 7 dni od daty otrzymania płatności.

Nie. Jury obraduje w następujących składach:

▪ COMMUNICATION (komercyjne i społeczne),

▪ CREATIVE STRATEGY,

▪ ENTERTAINMENT,

▪ DESIGN,

▪ FOR GOOD,

▪ TECHNOLOGY,

▪ CRAFT AUDIO VIDEO,

▪ CRAFT FOTOGRAFIA,

▪ CRAFT ILUSTRACJA.

a. Każdego roku Organizator ogłasza nabór do jury. Nagrodzeni w poprzednich edycjach Konkursu KTR mogą się zgłaszać lub rekomendować inne osoby

b. Zarząd KTR oraz Przewodniczący wybierają skład jury.

Tak, ale Juror nie ma prawa oceniać Prac zgłoszonych przez podmioty, którymi kieruje, kierował, w których pracuje lub pracował, bądź jest lub był z nimi w inny sposób związany w którymkolwiek momencie w okresie od dnia 04.07.2023* do dnia oddania ostatniego głosu podczas Etapu II.

Organizator wyklucza takich jurorów z oceny prac przed rozpoczęciem głosowania. W przypadku, gdy mimo to Juror zauważy swoje powiązania z daną Pracą lub stwierdzi, że Praca została zgłoszona przez osobę lub podmiot jak w zdaniu wyżej, zobowiązany jest:

a. W Etapie I – wybrać opcję „wstrzymuję się”, jeżeli nie został uprzednio automatycznie wykluczony z głosowania nad daną Pracą przez system strony udostępnionej do głosowania;

b. W Etapie II – poinformować o tym fakcie przedstawiciela Organizatora Konkursu, a następnie opuścić "pokój obrad " podczas omawiania i głosowania nad daną Pracą.

 

* Wyjątek stanowią Kategorie Communication / Integrated Campaigns/ Long Term Communications oraz Communication/Creative Strategy / Strategia Long Term z uwagi na wydłużone ramy czasowe trwania kampanii.

a. I ETAP – ocenianie online. Jurorzy zapoznają się ze wszystkimi zgłoszeniami i głosują na shortlisty,

b. Jurorzy nie mają wglądu w metryczki zgłoszeń, zgłoszenia są anonimowe,

c. II ETAP – obrady Jury (stacjonarnie lub online poprzez komunikatory, w zależności od sytuacji epidemiologicznej). Jurorzy zatwierdzają shortlisty, a następnie głosują na nagrody,

d. Nad przebiegiem obrad na każdym etapie czuwa Organizator i Audytor,

e. Jurorzy nie mogą modyfikować zgłoszeń, np. łączyć w serię lub z serii oceniać tylko jedną kreację.

a. COMMUNICATION: idea kreatywna (40% oceny), egzekucja (40% oceny), rezultat (20% oceny)

b. DESIGN: pomysł (30% oceny), egzekucja (50% oceny), rezultat (20% oceny)

c.FOR GOOD: pomysł (20% oceny), Strategia (20% oceny), Egzekucja (20%), Wpływ i rezultat (40% oceny) 

d. TECHNOLOGY: pomysł (30% oceny), egzekucja (50% oceny), rezultat (20% oceny)

e. CREATIVE STRATEGY: problem/wyzwanie (30% oceny), insight/przełomowe myślenie (30% oceny), pomysł kreatywny (20% oceny), rezultat/wynik (20% oceny)

f. CRAFT: Jury ocenia ogólny poziom estetyczny każdej pracy i wartość dodaną, jaką realizacja wnosi do idei w konkretnej dziedzinie i kategorii, do której projekt został zgłoszony, ustanawiając nowe standardy jakości.

Jury każdej kategorii może nominować maksymalnie 30% zgłoszonych prac, a nagrodzić 15%.

Nie, jury nie ma obowiązku przyznawania nominacji lub nagród w każdej podkategorii.

a. Nominacje

b. Brąz

c. Srebro

d. Złoto

e. Communication of the Year

f. Design of the Year

g. Technology of the Year

h. Craft of the Year

i. Entertainment of the Year

j. For Good of the Year / Biały Miecz

a. Są to nagrody dla:

▪ Agencji Komunikacyjnej Roku

▪ Studia Projektowego Roku

▪ Domu Produkcyjnego Roku

▪ Studia Postprodukcyjnego Roku

▪ Reklamodawcy Roku

Hall of Fame - przyznawana za całokształt pracy najbardziej zasłużonym w branży kreatywnej

b. Nagrody specjalne przyznawane są na podstawie liczby otrzymanych punktów w rankingach dla Prac Nagrodzonych i Nominacji. Zasady oraz punktacja dostępne są w regulaminie.

Lista nominacji publikowana jest na stronie i linkowana w konkursowych social mediach po zakończeniu obrad jury. Nagrodzeni są ogłaszani na Gali KTR, a następnie ich lista publikowana na stronie www i w social mediach.

Nominowanym przysługuje bezpłatnie 1 zaproszenie na Galę, niezależnie od liczby nominacji. Będzie możliwość zakupu dodatkowych biletów na Galę. 

Nagrodzeni brązem, srebrem, złotem oraz nagrodami specjalnymi otrzymują statuetki – miecze KTR, zaprojektowane przez studio Zięta. Statuetki wliczone są w cenę zgłoszenia dla Podmiotów Zgłaszających. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych statuetek.

Kontakt

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa tel +48 (22) 898 84 25

Project Director

Anna Zimecka anna.zimecka@sar.org.pl

Senior Project Manager

Daniel Kuber 517 284 368 daniel.kuber@sar.org.pl

PROJECT MANAGER

Damian Tokarski 508 308 115 damian.tokarski@sar.org.pl

PROJECT COORDINATOR

Izabela Bielecka 780 177 136 izabela.szymanska@sar.org.pl

PROJECT COORDINATOR

Kinga Barszcz 507 013 206 kinga.barszcz@sar.org.pl