Klub Twórców Reklamy

Cennik KTR 2019

Opłata wpisowa (jednorazowa) dla wszystkich Podmiotów Zgłaszających: 400 PLN NETTO + 23 % VAT

Opłata dodatkowa za zgłoszenie jednej Pracy w kategorii:

COMMUNICATION – 1200ZŁ NETTO + 23 % VAT

DESIGN – 600ZŁ NETTO + 23 % VAT

CRAFT AUDIO VIDEO – 800ZŁ NETTO + 23 % VAT

DIGITAL CRAFT – 600ZŁ NETTO + 23 % VAT

PHOTOGRAPHY – 300 PLN NETTO + 23 % VAT

ILLUSTRATION – 300 PLN NETTO + 23 % VAT

 

Dane do przelewu:
Opłata za zgłoszenie powinna być dokonana w formie przelewu na konto Organizatora. Dane do przelewu: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa BZ WBK 27 1090 1056 0000 0000 0602 5684

Organizatorzy nie przewidują żadnych rabatów uzależnionych od liczby zgłaszanych prac.

Organizator ma prawo udzielić rabatu bądź całkowicie zwolnić od opłat Podmioty Zgłaszające, które w szczególności są osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczymi lub mikroprzedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przy czym zapis ten nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Podmiotów Zgłaszających. W takim wypadku prosimy o kontakt z Organizatorami Konkursu pod adresem daniel.kuber@sar.org.pl nie później niż do 07.04.2019.

Na prośbę Podmiotu Zgłaszającego Organizator wystawi fakturę VAT za dokonanie opłat wystawioną w ciągu 7 dni od daty otrzymania przelewu.